Algemene leveringsvoorwaarden

Voedingenswitches.nl is een digitaal verkoopkanaal van Innomotion Drive Systems B.V. (hierna gerefereerd als ‘Innomotion’) 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen gedaan via de webshop Voedingen & Switches. Deze voorwaarden zijn te lezen en te downloaden, zie een link onderaan deze pagina.

Het aanbod
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geldt, wordt dit in het aanbod vermeld.

 • De gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

 • Alle afbeeldingen, specificatie gegevens zijn indicatief.

 • De vermeldde prijzen zijn exclusief belastingen.

De overeenkomst
 • Indien de klant een bestelling plaatst via de webshop, bevestigt Innomotion via e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang Innomotion de opdracht niet heeft bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

 • Innomotion zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaalt neemt Innomotion daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht.

 • Innomotion kan - binnen wettelijke kaders - informeren of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Innomotion op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, kan Innomotion een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.

Klant- en ordervereisten
 • Om een bestelling te kunnen plaatsen, dient de klant een Nederlandse BTW registratie te beschikken.

 • Onder een orderwaarde van € 100,00, exclusief BTW worden verzendkosten van € 7,95 in rekening gebracht.

De prijs
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij typefouten is Innomotion niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Conformiteit en Garantie
 • Innomotion staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 werkdagen na levering aan Innomotion schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 • De garantietermijn van Innomotion komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Innomotion is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant.

 • De garantie geldt niet indien:

  • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Innomotion en/of op de verpakking behandeld zijn;

  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of stelt ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Levering en uitvoering
 • Innomotion neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 • Innomotion voert geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 5 werkdagen uit, tenzij klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

 • In geval van ontbinding betaalt Innomotion het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontbinding, terug.

 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, spant Innomotion zich in om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen is herroepingsrecht van toepassing. De kosten van een retourzending zijn in dat geval voor Innomotion.

 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Innomotion tot het moment van bezorging aan de klant.

Recht op retour
 • Indien het artikel niet voldoet aan de verwachting kan deze indien onbeschadigd en in de originele verpakkingen worden geretourneerd. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant en de zending moet vooraf worden aangemeld, zodat deze kan worden voorzien van een retournummer. U kunt deze aanvragen via sales@voedingenswitches.nl

 • Als het artikel compleet ontvangen wordt in de originele verpakking en zonder beschadigingen ontvangt de klant een creditfactuur en wordt het betaalde bedrag binnen vijf werkdagen teruggestort.

Betaling
 • Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan direct bij de bestelling.

 • De klant heeft de plicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Innomotion te melden.

Technische ondersteuning
 • Op producten gekocht via de webshop wordt geen gratis technisch ondersteuning geboden buiten de gebruikelijke dienstverlening. Extra support kan geboden worden in nader overleg.

Klachtenregeling
 • Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot Innomotion.

 • Een klacht schort de verplichtingen van Innomotion niet op, tenzij Innomotion schriftelijk anders aangeeft.

 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Innomotion, vervangt of repareert Innomotion naar haar keuze de geleverde producten kosteloos.

Bedrijfsinformatie
Vestigingsadres: Valutaweg 8 te Varsseveld.
Bereikbaar tijdens kantooruren van 08.30 tot 17.00 uur
Telefoonnummer: 0315 820 380
E-mailadres: info@voedingenswitches.nl KvK-nummer: 09171609
Btw-identificatienummer: BTW NL818071242B01

Voor een pdf-versie van onze algemene leveringsvoorwaarden klik hier